ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ މައްޗަށް ފެހި ގާނޫނުއަސާސީ ލިޔެވިފައި ވަނިކޮށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދާން ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް ޕާޓީ އިސްވެ އޮވެ ރައްޔިތުންގެ...
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި “އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް”، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު...
އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާމުގައި ހިސާރުކޮށްފައިވާ ގާޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ހިފައިގެން ދާ އުޅަނދުތައް މިސްރު މަގުން ގާޒާއަށް ވަންނަން ފަށައިފި އެވެ. ގާޒާ އާއި މިސްރާ ދެމެދު...
މުދައްރިސުން އިތުރު ކޮށް ދެއްވައި ތައުލީމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަ...
މާލެގެ ގެއެއްގައި ގެންގުޅުނު ބޮޑު ގިނިކާމާދޫންޏެއްގެ ފައި ބަޔަކު ބިންދާލައިފި އެވެ. އާންމު މީހަކު މާލޭ ގެއެއްގައި ގެންގުޅެމުންދިޔަ އެ ގިނިކާމާދޫނި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ބަދަލުކުރީ...
މި މަހުގެ ހަތެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ އަދަދު 308 އަށް އަރައިފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން...
އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް މިހާރު ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. ގާޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު...
ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ވަކިވަކީން ކުރި ދެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓާއި...
އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި, ކުރިމަތިލައްވަން ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ކޯ-ފައުންޑަރު, ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު އަޒާން ވާދަ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އަޒާން މީސްމީޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި...
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް އިޒްރޭލުން ދެމުން ގެންދާ ވައިގެ ހަމަލާތައް ރޭ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެ ސަހަރުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ރޭ ބޮން އަޅައިފި އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުންނާ...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް އެމަނިކުފާނު ހަޖޫ ޖައްސަވައިފި އެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ...