ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގަސްތުގައި ނައްތާލުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެެކެވެ. މީގެ 2 ދުވަސް ކުރިން، ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ އަދަދު ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވަނީ ސަރުކާރުން ނައްތާލާފައެވެ. ޓްވީޓް...
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުށްކުރުމާއި މާރާމާރީ އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އާ ސަރުކާރުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް އިސްވެރިއަކު އައްޔަނު ކޮށްފައި ނުވާތީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން...
ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަމިއްލެ ގެކޮޅު މ. ދިމްޔާތުގައި 80 ދުވަހު ދިރިއުޅުއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި އާއިލާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގެއަށް ހޯމަ...
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ފުލުހުން ތައްޔާރީ...
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އިސް ބައެއް އޮފިޝަލުންނަށް އިންޑިއާއަށް ނުދެވޭގޮތަށް ބްލެކް ލިސްޓު ކޮށްފިއެވެ. “ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެބމިނިސްޓްރީ...
ގާނޫނީ ސަރުކާރަށް ލޮޅުން އަރުވާލުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް ނިންމުމަކީ ޣައްދާރުވުން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...
ރާއްޖެ މާލީގޮތުން ބަގުރޫޓުވެ, ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވޭނެގޮތެއް ނެތިގެން, ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލާއިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބޮޑު ފަޟީހަތެއް...
ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދިރުއުޅުއްވާ ހިލާލީގޭގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށް ވަށަފަރު މީހަކު ރައީސް މުއިއްޒު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިއަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި...
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބާއްވަން ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވައި ސްކޫލު...
މުއިއްޒަކަށް 21 ވަނަ ޤަރުނުގެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސިޓީއަކަށް ރާއްޖެ ނެހެދުނު ކަމަށް ދޭހަވާހެން އާޒިމާ ޝުކޫރު ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައެވެ. މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތި...
ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭނަށް ނިކުތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް, ގައްދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި އެރަށު އޭޝިއާގޭ އިލްހާމް ރަޝީދު...