މާލެ ރަސްފަންނު ކުރިމަތީގައި ރެސިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް ކޮރަލް ބޮލެވާޑަށް ދިން ބިން އަތުލުމަށް ފަހު އެހެން ބިމެއް ނުދިން މައްސަލާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ކުންފުނިން...
އަޒާން ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލައި ހޯދުމަށް، އަދުރޭ ކައިރިއަށް ގޮސް، ރޮއެ އާދޭސް ކުރިކަމަށް ޕީއެންސީގެ އިސް ފަރާތަކުން ދިޔަވަރު ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފިއެވެ....
ރައީސް މުއިއްޒު ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް”ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާފަދަ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް...
“ދޮން އަދާރަ ހިނގުން” ކިޔާ މަގެއް ހުޅުވުމަށް، ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ބޮޑު ހަފްލާއެއް ސަރުކާރުން ބާއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މި...
“ގައުމު މިދާ މިސްރާބު ރަނގަޅެއް ނޫން” ކަމަށާއި “ވެރިކަން ކުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލޯ މަރާލައިގެން ހުރެވޭކަށް ނެތް” ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަރަހަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި އެއަރފޯސްއެއް އުފައްދައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިފިއެވެ. މިރޭ މާފަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް...
އާ ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު, ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރައީސް މުއިއްޒު އުފެއްދެވި “ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް”ގެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން, ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް...
ޕީޕީއެމް ހިންގަން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ނެންގެވި ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ބުނެ، އެޕާޓީގެ އޮފީހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކި ބައެއް ވާހަކަ...
ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 އަޅުކަން ކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ، ބަންދު ކުރަނީ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވެފައިވާތީ ޚަރަދު ތައް ކުޑަކުރުމަށް: ފިނޭންސް ގެ އޮފިޝަލެއް ދިޔަވަރަށް...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިފުތިތާހީ ތަގުރީރުގައި ދިވެހި ދިދައާ މުހާތަބުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅުވައި ހަދާފައި އިން އިސްތިހާރެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާ ކުރި މުވައްޒަފެއްގެ...
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދާތާ ތިން ދުވަސް ވެފައި ވާއިރު، ފައިސާ ދެވެން ހުރި މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދެމުންދާނެ ކަމާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަން...
ކުރިޔަށް މިދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ބާއްވަމުންދާ ކެމްޕޭން ޖަލްސާތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެންދާ އެއްކަމަކަށް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އަމިއްލަފުޅު ބަސްމަގެވެ. ނުވަތަ...