މުދައްރިސުން އިތުރު ކޮށް ދެއްވައި ތައުލީމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަ...
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު...
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތާށިވެފައި އޮންނަން ބޭނުންވާ ނުވާ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ...
ހުޅުމާލޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލްތައް ނަގައި، އެކަމަށް ހާއްސަ ދެ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވުމާއި...
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި “އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް”، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް އެމަނިކުފާނު ހަޖޫ ޖައްސަވައިފި އެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ...
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބުނި ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު 4:30 ގައި ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައެވެ. ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން...
އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ޕީޕީއެމް އިން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ނުހަނު ވަރުގަދަ ކޮށް އާރާއި...
އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި, ކުރިމަތިލައްވަން ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ކޯ-ފައުންޑަރު, ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު އަޒާން ވާދަ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އަޒާން މީސްމީޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އަންނަ ދައުރުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި...
މިއަދު ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ބުރުގައި ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުކޮށް،...
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ހުށަހެޅި ގަރާރު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް (މަޖިލީސް ރައީސްގެ ކޮއްކޮ) އީވާ...