ފުލުހުން ބޭނުން ކޮށްގެން ރޭގައި ޕީއެންއެފް އަށް ހުރަސް އެޅި އެޅުމަކީ، ސީދާ މުއިއްޒުގެ އަމުރަށް ހިންގާފައިވާ ކަމެއް ކަމާއި މެދު މިހާރަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ....
މިއަދަކީ މާތް ﷲ ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދު ދުވަހެވެ. ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން މީގެ ކުރީގައި އެކި ގޮތް ގޮތަށް ކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް، ދީނީ...
އިންޑިއާއަށް ބުލީކޮށް އެގަމުގެ ވެރިންނަށް މައްލަވަ ކުރަމުންދާ ޝިއުނާއާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނަށް އިންޑިއާއަށް ނޭރޭގޮތަށް ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފިއެވެ. “ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...
ދިޔަވަރު ނޫހާއި، ކުރުސީއިން ގެނެސްދިން އިންޑިޔާ ދިދައަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝިއުނާ އިހްތިރާމް ކުޑަކުރި ކަމުގެ ޚަބަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިޔާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި ގޮތުން...
ފުލުހުން ކުށްވެރިކޮށް މުއިއްޒު ހައްދަވަމުން ގެންދަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެވެ. ރޭގެ ފުލުހުން ދިފާޢުކޮށް ރައީސް އޮފީހުން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހުމާއި، އެކަމަށް ނެރުނު ބަޔާނުން، ފުލުސް އޮފީހަށް...
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބާއްވަން ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވައި ސްކޫލު...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ “އިންޑިއާ އައުޓު” މި ޝިއާރު ވިއްކަވައިގެންނެވެ. ދެއްކެވިހާވެސް ވާހަކައަކީ ރައީސް ސާލިހު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގުރުބާންކޮށް, ގައުމު އަޅުވެތި ކޮށްފިކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ....
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި “ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު ސަރަހައްދުތައް” ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގުމާއި ބިން ހިއްކުން ހުއްދަވާ...
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ތައްޔާރީތައް ވެފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުން...
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑެމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ، ސަރުކާރުން މިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދެވިފައިނުވާތީ އެސިޓީގެ ރައްުިތުން އިހްތިޖާޖަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މުޒާހިރާ ކުރި މީހުން ބުނެފައިވަނީ,...
ދައުލަތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި, ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 82 މިލިއަން ރުފިޔާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ދޫކޮށްފައިވާކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް...
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަހަން ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަދުރު ބަހަނީ 8 އޭޕްރީލްވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން...