ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ”އިންޑިއާ އައުޓު“ މި ޝިއާރު ވިއްކަވައިގެންނެވެ. ދެއްކެވިހާވެސް ވާހަކައަކީ ރައީސް ސާލިހު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގުރުބާންކޮށް, ގައުމު އަޅުވެތި ކޮށްފިކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ....
ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި، އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް ކަމަށް 11 ޑިސެމްބަރ 2023ގައި ހުވާކުރެއްވި ޖެވިއަރ މިލޭރ ވަނީ 9 މިނިސްޓްރީއެއް އުވާލާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން 9 މިނިސްޓްރީ...
ހިޔާ ފްލެޓް ބައެއް މީހުން ތިބީ ދަރަނިވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ. ދެން ތިބީ ޖެހިދާނެ މުހިންމު ކަމަކަށް މުޅި އުމުރު އެއްކުރި ފައިސާ ކޮޅު ހޭދަ ކުރި މީހުންނެވެ....
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބުމާއެކު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވީ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވެރިކަން...
23 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ކުޑަ އަދަދެއް ނޫނެވެ. އާންމު މީހެއްގެ އުމުރުގައި އެއްކޮށްލެވޭނެ ވަރުގެ ފައިސާއެއްވެސް ނޫނެވެ. އެންމެ 3000 މީހުން އަންނަ 2 ގަޑި އިރުގެ...
ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހައިގެ ކުރީ ކޮޅެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއަކު މަސްދަތުރު ގޮސް އުޅެނިކޮށް މާކަނޑަށް ގެއްލުނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރައިގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އައެވެ. މިހާރެކޭ އެއްފަދައިން...
ނޮވެމްބަރ 3، 1988 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ޚާއިނުންގެ މަދުބަޔަކާއި، ސްރީލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކާ އެކުވެގެން ހިންގި ނުރައްކާތެރި ބަޣާވާތެކެވެ. އެދުވަހުގެ ހަމަލާއަކީ...
ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސްޓޭޓް ވިޒިޓާއި، ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި...
52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ހިނގައި، 13 މަޖިލީސް މެމްބަރުން ގަނެލިއިރު އޭސީސީ އޮތީ ކަނުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހިނގަމުންދަނީ...
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެހެން އެތައް ހައްގެއް ދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އިހުމާލުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް މައްސަލަ އެކެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ...
ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އުފައްދާފައިވަނީ، ޚުދުމުހުތާރު ވެރިންގެ ކިބައިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފުރިހަމަ މާނާގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަގުސަދުގައެވެ. ނަމަވެސް...