ގޭ ބަންދުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް / އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހާއްސަ ފަރިވަޅެއް ރޭ އަރުވާފަ...
ކުރިން އެއީ ވަގުންނާއި މަގުފޭރޭ މީހުންނެވެ. ދަމާކަނޑާ މީހުންނާއި މާރާމާރީ ހިންގާ މީހުންނެވެ. އެމީހުންނަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގިނަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންކަން އެންމެންވެސް ދަނެ އެވެ....
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް މަޖިލީހަށް ހޮވޭ އަންހެން މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުން ލިބޭ މުސާރައާ އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން ޕާޓީން...
ނޮވެމްބަރ 3، 1988 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ޚާއިނުންގެ މަދުބަޔަކާއި، ސްރީލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކާ އެކުވެގެން ހިންގި ނުރައްކާތެރި ބަޣާވާތެކެވެ. އެދުވަހުގެ ހަމަލާއަކީ...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަގާމުން ވަކި ކުރަން، މަޖިލީހުގެ މި ހިނގާ ދައުރުގައި ވެރިކަން ހިންގާ އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅީ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީއާއެކީ އެވެ....
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބުމާއެކު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވީ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވެރިކަން...
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ފެށިގެންއައީ ދައުލަތް ދަވާލިކަމަށް، އިނދިކޮޅުން ބުނެ ސަރުކާރަށް އެތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދީ މިވާހަކަވެސް މިގޮތަށް ދައްކައިގެންނެވެ! ކުންފުނިތައް...
މަޖިލިސް މެމްބަރު އީވާ ބަލިވެކަމަށް ހެދިގެން ދާއިރާ މީހުން ކަމަކު ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް މީގެ ކުރިން ގަބޫލު ކުރަން...
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެހެން އެތައް ހައްގެއް ދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އިހުމާލުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް މައްސަލަ އެކެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ...
އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ޕީޕީއެމް އިން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ނުހަނު ވަރުގަދަ ކޮށް އާރާއި...
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނީ އޮޕޮޒިޝަނުންނެވެ. ސަރުކާރުތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމަށާއި ސަރުކާރު ބާރުވެރި ކުރުވުމަށެވެ. ރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެއްކެވީ...
އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު ފޮނުވަނީ ޤައުމުތަކަށް ކަމަށާއި، ވަކިވަކި ބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު ނުފޮނުވާކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް...