ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ދިޔައީ، ތިމަންނާއަކީ މި އެކުލަވާލާ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ކަމުގައެވެ. ނަޝީދު އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރީ ކެބިނެޓުން ބައެއް އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ...
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ހިލާފާށް ވަކި ނޫސްވެރިންތަކަކަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުގައި ވަކި މީޑިއާތަކަކަށް އެކަނި ފުރުސަތު...
ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ އަނދިރި ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާން އޮތީ ރައީސްް ޔާމިންގެ ދައުރުގައި އަބުރުގެ ގާނޫނެއް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށް އެ ގާނޫނު ނޫސްވެރިންގެ...
ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހައިގެ ކުރީ ކޮޅެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއަކު މަސްދަތުރު ގޮސް އުޅެނިކޮށް މާކަނޑަށް ގެއްލުނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރައިގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އައެވެ. މިހާރެކޭ އެއްފަދައިން...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ގައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް, އިސްލާމީ ވަންތަ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމެވެ. ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގައި...
އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ޕީޕީއެމް އިން ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ނުހަނު ވަރުގަދަ ކޮށް އާރާއި...
ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނިންމާފައި ހުރި ކަންކަމުން ކްރެޑިޓް ނަގައި، މިއީ މުއިއްޒު ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ދެއްކުމަށް އޮޅުވާލަން މިވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް ސަރުކާރެއް އަދި...
23 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ކުޑަ އަދަދެއް ނޫނެވެ. އާންމު މީހެއްގެ އުމުރުގައި އެއްކޮށްލެވޭނެ ވަރުގެ ފައިސާއެއްވެސް ނޫނެވެ. އެންމެ 3000 މީހުން އަންނަ 2 ގަޑި އިރުގެ...
އަންނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭގެ) ދަރިފުޅު މިހާރުގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....
އުތުރު ތިލަފަޅަކީ އިންޑިޔާގެ ބާރުގައި އޮތްތަނެއް ކަމަށާއި، އެތަނަށް ދިވެހިންނަށް ނޭރޭކަމަށާއި، އެތާގައި އެތައް ސަތޭކަ އިންޑިޔާ ސިފައިން ތިބިކަމަށް، މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ފަރާތުން...
މަދަނީ ހައްގުތައް ލިބިދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި މަދަނީ ހައްގުތައް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަންކަމަށް ބުނެ، އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދަށުން މި ސަރުކާރުން ވަނީ އޮފީސް...
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެހެން އެތައް ހައްގެއް ދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އިހުމާލުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް މައްސަލަ އެކެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ...