މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ނިމުމާއެކު ހއ. ދައްޕަރު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސުން ވަކިކޮށް,  ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިން މިލްކުވާ ގޮތަށް, ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަން ފަށަނީ!

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ނިމުމާއެކު ހއ. ދައްޕަރު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސްއިން ވަކިކޮށް, ޗައިނާގެ މީހުންނަށް ދައްޕަރުން ބިލްކުވާ ގޮތަށް, އެ ރަށުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް, ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް “ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

“ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި, އިކޮނިމިކް ކައުންސިލްގައި ވަނީ, އެ ރަށުގައި ލަގްޒަރީ ވިލާތަށް އަޅާ, މިލްކުވާގޮތަށާއި, އަދި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުނަށް ސެކަންޑް ހޯމް ރެސިޑެންސީވެސް ލިބޭގޮތަށް ޗައިނާއިން ހުޝަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްއަކާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ހުށަހެޅި އެ ޕްރޮޕޯސަލް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްއިން މިހާރު އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ހއ. ދައްޕަރުން މިލްކުވާގޮތަށް ޗައިނާ މީހުންނަށް ބިން ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭން އާންމުވުމާއެކު, އެރަށުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމް ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ވަޒީރު އަބުދުއްރަހީމްގެ ދަރިފުޅު އިބުރާހިމް ފައިސަަލް އިއްޔެ ކުރި ޓުވީޓް ވަނީ ޑިލީޓް ކޮށްފައެވެ.

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބުނެ, ހއ. ފިލައްދޫގެ އިގްތިސާދާ ނުހަނު ގުޅުން އޮތް ދައްޕަރު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސްއިން ވަކިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު, އަބުދުއްރަހީމްގެ ދަރިފުޅު އިބުރާހިމް ފައިސަަލް އިއްޔެ ކުރި ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައްޕަރުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް މިސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

“ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ދައްޕަރުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން, ޗައިނާގެ މީހުންނަށް ސެކަންޑް ހޯމް އެޅުމަށް އެރަށުން ބިން ދޭން ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

“ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށްވަނީ ދައްޕަރުގައި ސެކަންޑް ހޯމް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޚާއްޞަ ޕްލޭނަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައެވެ. މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ވާގޮތުން  ޗައިނާއިން އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދައްޕަރުގައި ވިލާތަކެއް އެޅުމަށްފަހު އެތަންތަން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ނޫނީ ދިގު މުއްދަތަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ރެސިޑެންސް ވިސާ ދިނުމަށް ޗައިނާއިން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.

ބޭރު މީހުންނަށް މިލްކު ކުރެވޭގޮތަށް ވިލާތަކެއް ދައްޕަރުގައި އަޅައިގެން, މިލްކު ކުރެވޭގޮތަށް ވިލާތައް ޗައިނާގެ މަހުޖަނުންނަށް ލީސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޕްލޭން ކޮށްފައިވާއިރި, ދައްޕަރުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ, ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޕްލޭން ކޮށްފައެވެ.

ދަށްޕަރުގައި ޗައިނާ މީހުން އާބާދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު, ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށްތަކުގެ އިހްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުއްވިއިރު، ދައްޕަރު އޮތީ ފިއްލަދޫގެ އިހްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު, ފިއްލަދޫގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއިން ދައްޕަރު ވަކި ކުރީ ރައީސް ސޯލިހު ނެރުއްވި ގަރާރަކުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު 29، ގަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއަށްފަހު ހއ. ފިއްލަދޫއާ އެއް ބިމެއްގައި އޮތް ދައްޕަރު އެ ރަށުގެ އިހުތިސާސުން ވަކިކުރުމުން ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުތަކަށް ދޫ ދެއްވައި، ފިއްލަދޫގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ދައްޕަރު އަލުން ރައީސް ސާލިހު ހިމެނުއްވީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެއީ ދައްޕަރުގެ މައްސަލައިގަ ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ރައީސްއަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމާއެކުއެވެ. އެއާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ދައްޕަރު އަނބުރާ ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 4 ގަ އެވެ.

ފިއްލަދޫގެ އިހްތިސާސުން ދައްޕަރު ވަކި ކުރިއިރު އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެ ރަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ފިއްލަދޫ ރަށު ކައުންސިލުގެ އެދުމަކީ އެ އޮފީހުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި އެރަށް ބާއްވައިގެން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާނަމަ އެކަން ކުރުމެވެ.

ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރުމަހު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ދައްޕަރުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ކައުންސިލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލީ އެރަށް ހިމެނޭގޮތުން 226 ހެކްޓަރުގެ ބިން އެރަށާއި އަދި ފިއްލަދޫން ފަޅުންވެސް ބައެއް ހިމެނޭ ގޮތުން, ފަތުރުވެރިކަމަށް ނުވަތަ ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ.

އެ އިއުލާނާގުޅުގެން ހުށަހެޅި ބީލަންތައް ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން މިހާރު ދަނީ އިވޭލުއޭޓް ކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ވަޒީރު ކަމުގައިވާ އަބުދުއްރަހީމްގެ ދަރިފުޅު, ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު އިބުރާހިމް ފައިސަލް ވަނީ, ދައްޕަރު ރިސޯޓުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމް ކޮންސެޕްޓެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް އެރަށް ބަލާލުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއަދު އެރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

‏އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނު ބުނާގޮތުން, ޓޫރިޒަމް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދެއް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ 100 ހިއްސާ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏަކަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން, “ދިޔަވަރު އޮންލައިން” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި, ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މި ރަށުގައި ބޭރު މީހުން އާބާދުކޮށް ސެކަންޑް ހޯމް ރެސިޑަންސީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންމުމަަށް, އެރަށް ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހު ތިސާސްއިން ވަކިކޮށް އެއީ ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާށެވެ.

މިއީ ޓުއަރިޒަމާއިބެހޭ ގާނޫނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެކެވެ.

ޓުއަރިޒމާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނެގައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

‏(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހެދުމަށާއި އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމްތަރައްގީކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަރައްގީކުރުމަށާއި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުފަޅާއި، އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއާއި ޔޮޓު ބަނދަރު ހަދާނެ ތަންތަނާއި، ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ތަރައްގީކުރެވޭ އެނޫންވެސް ތަންތަނާއި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

“ދިޔަވަރު އޮންލައިން”އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުހައި ދައްޕަރުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓުއަރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު, އަބުދުއްރަހީމްގެ ދަރިފުޅު, ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު އިބުރާހިމް ފައިސަލް އާއި ގުޅުން އޮތް ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުންވެސް އަމިއްލަ ކުރެވޭގޮތަށް ދައްޕަރުގައި ވިލާތައް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ފިއްލަދޫގެ އިގްތިސާދާ ގުޅުން އޮތް ދައްޕަރު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްއިން ވަކި ކުރުމަކީ ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.