ސިޔާސީ މުއައްޒަފުން ގިނަވެ، އޮގަސްޓް މަހު މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރުގައި އަދި ނެތްކަމަށް ދިޔަވަރު ނޫހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ދިޔަވަރު ނޫހަށް...
80 ދުވަސް ވެގެންދާއިރުވެސް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރުން ނުދީގެން އައްޑޫ މަސްވެރިން މުޒާހިރާ ކުރަމުންދާތާ 3 ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް, މުޒާހިރާ ކުރަމުންދާ އައްޑޫ މަސްވެރިންނާއި...
އެމްޕީއެލްގެ ވެރިންނާއި، ރައީސް މުއިއްޒު ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ މައި ބަނދަރު ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމަށް ރިޝްވަތު ނަގައިގެން އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއެކޮށްފިއެވެ. މިކަން ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް ލީކު...
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއަށް ދިޔަ އާންމު ރައްޔިތުން ގިނަ ބަޔަކު އާދައިގެން ޓެންޓުތަކުގައި ތިބިއިރު, ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ތިއްބެނީ...
ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ބިމެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސްކޫލް ކަމަށްވާ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް އުވާލައި، އެތަން ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު...
ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ވަނީ ވީގާރ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންގެ އިސްލާމީ ތާރީޚީ ނުވަތަ ސަގާފީ ރަމްޒްކޮށްދޭހެން ތަންތަނަށް ދީފައިވާ އިސްލާމީ ނަންތައް...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި, އަގުބޮޑު ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މުއިއްޒުގެ އަގުބޮޑު ޗުއްޓީ ދަތުރާ ގުޅޭ...
ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ހުރި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓައި، ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓާއި ހަމައަށް ގެންގޮސް، މުއިއްޒަށް ރިޝްވަތު ނަގާ ދިނުމަށް ޝުޖާޢު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް...
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެދުމާއި ގުޅިގެން, މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި މުޒާހިރާ ކުރަމުންދާ އައްޑޫ މަސްވެެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ...
ޗައިނާގައި 1 މިލިއަން މުސްލިމުން ޖަލަށްލައި ދެމުންދާ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދިވެހިން ދައްކާތީ، އެކަން ފޮރުވަން ވަގުތުގެ ނޫސްވެރިޔާ ނަވާޒް ޗައިނާއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭނާ ޗައިނާ އަށް...
އިސްލާމީ މިންގަޑުތަކާ ޚިލާފް ނުވާގޮތުގެމަތިން މިއަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށްފަހު, މިސަރުކާރުން ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުގައި, ދެޖިންސް މަސްހުނިކޮށް މިރޭ މިއުޒިކް ޝޯ...
އިޒްރޭލުން ދިން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަލައި، އީދު ބަންދު ނިމުމުން، ޒަމީރު އެމެރިކާއަށް ދާން ހަމަ ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ދިޔަވަރު ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މި...