ކުރިޔަށް މިދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ބާއްވަމުންދާ ކެމްޕޭން ޖަލްސާތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެންދާ އެއްކަމަކަށް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އަމިއްލަފުޅު ބަސްމަގެވެ. ނުވަތަ...
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު (އޭއީއެޗް) ގައި ކެތު ލެބެއް ގާއިމުކުރާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ރޭގައި، ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެއީ ރައީސް ސޯލިހް ސަރުކާރުން...
ކޮވިޑް ލޯނުތަކަށް އެރި އިންޓްރެސްޓް ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގައި މާފުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މުއިއްޒު ކުރި ކަމަކަށް ހެދުމަށް، ކޮވިޑް ލޯނު މާފު ކޮށްފި ކަމަށް މުއިއްޒު ބުނެފިއެވެ....
ރޭ މާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގި މ. ރަބީއުވިލާއަކީ މީހުން ދިރި ނޫޅޭ, ބޮލަށް ވެއްޓޭވަރަށް ބާވެފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމަށާއި, އެ އިމާރާތުގައި ރޭ އަލިފާން ރޯކޮށްލީ...
ރައީސް ޔާމިންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވެގެން ދިއުމާއެކު, އެމައްސަލަ އަވަސްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީގައި އެދިލައްވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވުމުން ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުން އެކަމާ ދެކޮޅު...
މިފްކޯގެ ޅ. ފެލިވަރު މަސްފެކްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދިނުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވަން ހިންނަވަރު ދާއިރާގައި ބޭއްވި ޕީއެންސީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ރޭ...
700 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ބުނުމަށް ފަހު، 3510 ސިޔާސީ މަގާމުތައް އުފައްދައި 3510 ސިޔާސީ މީހުން ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ނަގާފައިވާ...
ދީނީ ޝިއާރުތަކާއި އިސްލާމް ދީން ނެގެހެއްޓުމަށް ވައުދުވެގެން އައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ފިތުރު ޢީދުގެ މާތް މުބާސަބާ, ދެ ޖިންސުން މަސްހުނިވެގެން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯއަކާއެކު...
ވޯލްޑް ބޭންކުން ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އޭޑީބީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު ވެފައިވާ ޗައިނާގެ ކޮރަޕްޓް ސީ.އޭ.އެމް.ސީ އިންޖިނިއަރިންގ އަށް، ޗައިނާއިން އަންގައިގެން ލ އަތޮޅުން ބޮޑު...
ޔާމީނުގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ބުނުމުން، މުއިއްޒު އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެ މިނިސްޓަރުން ލައްވައި ޓްވީޓް ކުރުވަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ...
ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް އެންމެ 10 ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު, ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް, ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ލ....
އެސްއޯ ފުލުހުން ނެރުނީ، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާއަށް ނޭނގި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ. އަދި މީގެ ފަހުން ހާއްސަ ހާލަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭ...