ވެރިކަމަށް 141 ދުވަހެވެ. އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ، މިލިޓަރީ ބޭހެއް ގޮތުގައި އޮތް އުތުރު ތިލަފަޅު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް، މިނިވަން ނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ”އިންޑިއާ އައުޓު“ މި ޝިއާރު ވިއްކަވައިގެންނެވެ. ދެއްކެވިހާވެސް ވާހަކައަކީ ރައީސް ސާލިހު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގުރުބާންކޮށް, ގައުމު އަޅުވެތި ކޮށްފިކަމުގެ ވާހަކަތަކެވެ....
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނުން އެނގެން އެބައޮތެވެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެން ވާ ބާރުގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރާ މަގާމުތަކެވެ. އިންޖީނުގޭގެ ޕިއޯނު މަގާމައި،...
ރާއްޖެއަށް އެއަރ އެމްބިއުލާންސް އެއް ތައާރަފް ކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ، ދުވަސްވެ، ބާ ދަގަނޑަށް ވެފައިވާ ފްލެއިޓެއްގެ ބޭރުގައި ދަވާދުލާ ހާކާ، އޭގެ ނަން، އެމްބިއުލާންސް އަށް...
ދުނިޔޭގެ އާއްޖު ފާއްޖު ނޭނގި، އެކުވެރި ޤައުމުތަކާއި ޖެހިގަނެގެން، މި ގޮތުން އިންޑިޔާއާއި މެދު އެތައް ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެން ވެރިކަމަށް އައިސް، އިންޑިޔާގެ ކިބައިން ކާބޯތަކެއްޗާއި، ހިލައާއި...
ވެރިކަމަށް 5 މަސް ވީއިރު، މޯލްޑިވްސް ފަސްޓް ޕޮލިސީ އަކީ ކޮބައި ކަމެއް މުއިއްޒަކަށް ބުނެދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަން ބުނެ ދެވިފައި ނުވަނީ އެއީ ފްރައުޑް އަކަށް...
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އުމްރާނީ އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް 6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ....
ރަސްރަސްކަލުންގެ ދަރުބާރަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ގެނެސް، ރަސްގެފާނު އަރިހު ކުރުނީސް ކޮށް، އާދޭސް ދަންނަވާ، ރަސްގެފާނުގެ ހެޔޮފޮޅުކަން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ކަން ދައްކައި،...
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގާތާ 5 އަހަރެއް އަދި ނުވެއެވެ. ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަކީ 22 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ އަހަރު އޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު...
ވަލީއުލްއަމްރު މިވަރަށް ދޮގު ހަދަމުން ދާނަމަ، ޤައުމަށް އާންމު ވެދާނެފަދަ ކޯފާއެއް ފޮނުވާފާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ކޮންމެ ޕޯޑިއަމަކަށް އަރައި ވަޑައިގަތަސް،...
މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން ބޭނުންކުރަން ފެށި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ ތަނބުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލައި، ގެއްލުން ލިބިފައި ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އެތަން ބޮލަށް...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު, އިގްތިސާދީގޮތުން ނުރަގަޅު އެތައް ބަދަލުތަކެއް ގައުމަށް ވަނީ ގެންނަވާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އިސްކަން ދެއްވީ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްއް ފެއްޓެވުމަށެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ...