ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު، އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ނިންމައިފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު، އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިވަގުތު ނިހާދު ހުންނެވީ އެސް އަށެވެ. ނިހާދުވަނީ އެމްޑީޕީގެ އުސޫލުތަކާއި، ހަމަ ތައް މަޖިލީހުގެ ނަގަހައްޓައި، އެމްޑީޕީއިން ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ކަންކަމުގައި އަޑު އުފުލައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަކަށް މިވަގުތު ހުންނެވީ ބިގޭއެވެ.